Economics [Old Course] | Grade XI | Examination Paper 2074 [2017] | National Examinations Board

economics old course grade xi 11 exam paper 2074-2017 neb
DR Gurung
NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Economics [Old Course] - Grade XI
Examination - 2074 (2017)
Partial Students | Subject Code: 126 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
Pass Marks -  35
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Economics [Old Course] Grade XI | 2074 [2017] NEB
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारमा दिइएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.

Also Check:
Question Paper Of Grade XI Economics [New Course] 2074/2017 NEB
सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस्। [Answer all questions]
समूह 'क' [Group 'A']
१. तथ्यांकशास्त्र भनेको के हो? यसको महत्व र सीमाहरुको वर्णन गर्नुहोस्। [What is statistics? Describe the importance and limitations of statistics.] [२+४+४=१०]

२.
i) तलको तथ्यांकबाट प्रतिशत स्तम्भ चित्र बनाउनुहोस्। [Draw percentage bar diagram from the following data.] [५]

ii) तलको तथ्यांकबाट मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस्। [Calculate the median from the following data.] [५]

३. कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।  [२x५=१०]
Answer any two questions.
i) लघुगणक तालिकाको प्रयोग गरी मान पत्ता लगाउनुहोस्। [Evaluate using Logarithm Table.]

ii) तलका समीकरणहरु हल गर्नुहोस्। [Solve the following equations.]

iii) विन्दु (-२ , ५) बाट भएर जाने र Y-खण्ड भन्दा X-खण्ड तेब्बर हुने सरल रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। [Find the equation of straight line which passes through the point (-2, 5) and having x-intercept three times of y-intercept.]
समूह 'ख' [Group 'B']

४. मार्शलको अर्थशास्त्रको परिभाषाको आलोचनात्मक ब्याख्या गर्नुहोस्। [Critically explain the Marshall's definition of economics.] [१०]

५. कुनै दुई प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।  [२x५=१०]
Answer any two questions.
i) विकासोन्मुख मुलुकका विशेषताहरु लेख्नुहोस्। [Write down the characteristics of developing countries.]
ii) उत्पादन सम्भाव्यता बक्ररेखाका बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। [Explain about the production possibility curve.]
iii) कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) र कुल राष्ट्रिय उत्पादन (GNP) का बीचमा भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस्। [Distinguish between Gross Domestic Product (GDP) and Gross National Product (GNP).]

६. कुनै प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।  [६x५=३०]
Answer any six questions.
i) नेपालमा जलसम्पदाको विकासको समस्याहरुको बयान गर्नुहोस्। [Describe the problems of water resource development in Nepal.]
ii) नेपालमा सरकारी आयका स्रोतहरुको ब्याख्या गर्नुहोस्। [Explain the sources of government revenue in Nepal.]
iii) नेपालको कृषिको विशेषताहरुको बयान गर्नुहोस्। [Explain the characteristics of Agriculture of Nepal.]
iv) नेपालमा गरिबी घटाउने उपायहरुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। [Discuss about the remedial measures to reduce poverty in Nepal.]
v) नेपालमा ठुला उधोगहरुले झेल्नु परेका समस्याहरुको छलफल गर्नुहोस्। [Discuss the problems faced by large scale industries in Nepal.]
vi) नेपालको यातायात विकासको वर्तमान अवस्थाको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। [Explain the current situation of development of transportation in Nepal.]
vii) नेपालको वैदेशिक व्यापारको दिशा र संरचनाको व्याख्या गर्नुहोस्। [Explain the direction and composition of foreign trade of Nepal.]
viii) नेपालमा योजना तर्जुमा कसरी गरिन्छ? व्याख्या गर्नुहोस्। [How is plan formulated in Nepal? Explain.]

७. मानव साधन भनेको के हो? नेपालमा मानव साधनको महत्वको चर्चा गर्नुहोस्।  [२+८=१०]
What is human resource? Discuss the importance of human resources in Nepal.
अथवा (Or)
कृषि वित्त भनेको के हो? यसका विभिन्न स्रोतहरु र समस्याहरु बयान गर्नुहोस्।
What is agriculture finance? Describe the different sources and problems of agricultural finance in Nepal.
८. सबै प्रश्नको छोटकरीमा उत्तर दिनुहोस्।  [५x२=१०]
   Write short answer of all questions.
i) नेपालमा वन विनाशका प्रमुख चार कारणहरु के के हुन्? [What are the main four causes of deforestation in Nepal?]
ii) नेपालमा पर्यटन उधोगका चार महत्वहरु लेख्नुहोस्। [Write down the main four importance of tourism industry in Nepal.]
iii) प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? [What is meant by Natural Resource Management?]
iv) सार्वजनिक संस्थान भन्नाले के बुझिन्छ? [What is meant by public enterprises?]
v) निरपेक्ष गरिवीको परिभाषा दिनुहोस्। [Define Absolute Poverty.]
View Exam Paper 2074 [2017] | Grade XI | Economics [Old Course] | NEB
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]