The Lunatic | Word Meanings | Translation In Nepali

Word meanings and translation in nepali of the lunatic by laxmi prasad devkota.
DR Gurung

Word Meanings and Translation In Nepali of "The Lunatic" ( पागल ) was written by Mahakavi Laxmi Prasad Devkota. Devkota was born on 12 November 1909 as the third son of Pandit Til Madhav Devkota and Amar Rajya Laxmi Devi. He was born in Dilli Bazar, Kathmandu on the day of Laxmi Puja, the Festival of Lights, which is celebration of Laxmi, the Goddess of Wealth. He died on 14 September 1959 in Kathmandu. Devkota contributed to Nepali literature by bringing the Sanskrit tradition to its end and by starting modern Romantic Movement in the country.

Also Read:
The Lunatic - Translation In English By 'Laxmi Prasad Devkota'
The Lunatic - Summary in English (Laxmi Prasad Devkota)
The Lunatic - Four Levels
The Lunatic - Questions And Answers
" The Lunatic " is a satirical ( व्यांगात्मक ) poem composed by Devkota. In this poem, the poet presents the supermacy of emotion. This poem is his auto-biography where he expresses his anger at the inhumanity of mankind by weraring the persona of a lunatic. This poem is also a modern expression of his deepest personal feelings and a surgical exposure of the emptiness of the so-called intellectual aspirants of the time. The poet also focuses on the social, cultural, and political scene of the Nepal.

Word Meanings In Nepali Of "The Lunatic":

insane - पागल
plight - दु:ख लाग्दो अवस्था, हालत
visualize - हेर्नु; देख्नु
palpable - छुन वा अनुभव गर्न सकिने
unaware - थाहा नपाएको
wavelet - सानो तरंग
pebble - स-साना ढुंगा
edge - छेउ
enchantress - जादुगर्नी
exfoliate - रुखको बोक्रा निकाल्नु
mollifying - शान्त पार्नु
glistening - टल्कने
palpitating - ढुकढुक गर्ने
moonbird - चखेवा
commune - मनको गोप्य कुरा भन्नु
unintelligible - बुझ्न नसकिने
ineffable - भन्न नसकिने
shore - किनारा
ripple - सानो छाल वा तरंग
senses - ज्ञानेन्दियहरु
operate - कार्यहरु गर्नु
embody - समावेश गर्नु
decant - तर्याउनु
murky - हिलो मैलो
muddled - अल्मलिएको
vapour - वाफ
grab - समात्नु, खोस्नु
minted - पैसा छापेको
badge - चिन्ह
thorn - काँडा
diamond - हिरा
mute - नबोल्ने, लाटो
orator - प्रखरवक्ता
frigid - चिसो
bask - घाम तापेर बस्नु
astral - ताराको
crazy - पागल, सन्के
blank - एकोहोरो टोलाउने
possessed - भूतप्रेत लागेको
shocked - विरामी परेको
streak - धर्सो
tresses - चुल्ठो
socket - ठिङ्गुरा
tempest - तुफान
dispatch - वितरण गर्नु
pinch - चिमट्नु
occur - हुनु
courtesan - वैश्य
corpse - लाश
denounce - गाली गर्नु
deprecate - निन्दा गर्नु
high souled - ठूलो आत्मा भएको
dim - मधुरो
slow - भद्दा
insignificant - महत्वहीन
ascending - माथि चढ्ने
arch - गुम्बज
piety - धर्म
progression - प्रगति
regression - अवनति, तल झर्नु
upset - उथलपुथल गर्नु
values - मूल्यमान्यता
absolutely - पूर्णरुपमा
pioneer - नेता
cave - गुफा
penance - तपस्या गर्ने
runaway - पलायनवादी
detester - घृणा गर्ने
shady - बेईमान
clown - जोकर
defeated - पराजित
splendid - भव्य
laurelled - विजयको माला लगाएको
squint - डेढो आँखाले हेर्नु
crackpot - पागल
strumpet - वेश्याले जस्तै सबैलाई खुशी पार्ने बोली भएको
shameless - निर्लज्ज
backbone - मेरुदण्ड
conspiracy - षड्यन्त्र
redden - रातो पार्नु
unsophisticated - असभ्य
quaff off - बेसरी पिउनु
ambrosia - अमृत
serpent - सर्प
pounce - झम्टनु
innocent - निर्दोष
corroded - खिया लागेको
utterance - उच्चारण
thunderbolt - चट्यांङ्ग
regard - ठान्नु
gnash - पिंध्नु
terror - त्रास
fury - रिस
instructable - रहस्यमय
sweep - clean
disordered - भद्रगोल भएको
swell - सुन्निनु
distorted - विकृति
blaze - आगो
conflagration - डढेलो
infuriated - रिसाएको
frenzied - बौलाएको
devour - हुसुर्नु
immense - विशाल
iconoclast - स्थापित मूल्यमान्यतालाई आलोचना गर्ने
celestial - स्वर्गको
tenderly - माया गरेर
eruption - विस्फोट
volcano - ज्वालामुखी
terror - आतङ्क
personified - व्यक्तित्व
whirl - सन्के मगजको, तुफान

Translation In Nepali Of 'The Lunatic'( नेपालीमा अनुवाद ):

s= h?/ ;fyL d kfun Û
   o:t} 5 d]/f] xfn Û

v= d zAbnfO{ b]Vb5' Û
   b[ZonfO{ ;'Gb5' Û
   af:gfnfO{ :jfb lnG5' Û
   cfsfzeGbf kftnf s'/fnfO{ 5'G5' Û
   tL s'/f,
   h;sf] cl:tTj nf]s dfGb}g
   h;sf] cfsf/ ;+;f/ hfGb}g Û
   d b]Vb5' 9'ËfnfO{ k"mn Û
   ha, hn–lsgf/sf hn–lrKnf tL
   sf]dnfsf/ kfiff0f,
   rfFbgLdf,
   :ju{sf] hfb"ugL{ dlt/ xfF:bf,
   klqP/, gld{P/, emlNsP/,
   alNsP/ p7\b5g\ d"s kfunem}+,
   k"mn em}+ Ps lsl;dsf rsf]/–k"mn Û
   d af]Nb5' ltg;Fu, h:tf] af]Nb5g\ tL d;Fu
   Ps efiff, ;fyL Û
   hf] n]lvGg, 5flkGg, af]lnGg,
   a'emfOGg, ;'gfOGg Û
   h'g]nL uËf–lsgf/ 5fn cfpF5 ltgsf] efiff
   ;fyL Û 5fn5fn Û
   h?/ ;fyL d kfun Û
   o:t} 5 d]/f] xfn Û

u= ltdL rt'/ 5f afrfn
   ltd|f] z'4 ul0ft–;"q x/xd]zf rln/x]sf] 5
   Ps} afFsL /xG5 Û
   ltdL kfFr OlGb|on] sfd u5f}{
   d 5}6f}Fn] Û
   ltd|f] lubL 5 ;fyL Û
   d]/f] d'6' Û
   ltdL u'nfkmnfO{ u'nfkm l;jfo b]Vg ;St}gf},
   d p;df x]n]g / klBgL kfpF5',
   ltdL alnof uB 5f} Û
   d t/n kB 5' Û
   ltdL hDb5f} ha d kUbG5',
   ltdL ;ª\nG5f} ha d wldnf] aG5',
   / 7Ls To;}sf] pN6f] Û
   ltd|f] ;+;f/ 7f]; 5 Û
   d]/f] afkm Û
   ltd|f] afSnf], d]/f] kftnf] Û
   ltdL 9'ËfnfO{ j:t' 7fGb5f},
   7f]; s7f]/tf ltd|f] oyfy{ 5 Û
   d ;kgfnfO{ ;dfTg vf]Hb5',
   h:tf] ltdL, Tof] lr;f], dL7f] cIf/ sf6]sf]
   kflG9sLsf] af6'nf] ;TonfO{ Û
   d]/f] 5 ah] sfF9fsf] ;fyL Û
   ltd|f] ;'gsf] / xL/fsf] Û
   ltdL kxf8nfO{ nf6f eGb5f},
   d eG5' jfrfn Û
   h?/ ;fyL Û
   d]/f] Ps gzf 9Lnf] 5 .
   o:t} 5 d]/f] xfn Û

3= d df3sf] 708Ldf
   tf/fsf] ;]tf] k|fylds /fk tfk]/
   al;/x]sf] lyPF,
   b'lgofFn] dnfO{ t/ËL eg] Û
   e:d]Zj/af6 kms{bf ;ft lbg
   6f]XnfPsf] b]v]/
   e"t nfu]sf] eg] Û
   Ps ;'Gb/Lsf s]zdf
   ;dosf t'iff/fsf]
   klxnf l5sf{ k/]sf] b]v]/
   d tLg lbg ?Fbf,
   d]/f] cfTdfnfO{ a'4n] 5'Fbf
   dnfO{ 56fPsf] eg] Û
   d}n] j;Gtsf] klxnf] sf]lsn ;'g]/
   gfr]sf] b]Vbf,
   ax'nf eg] Û
   Ps ;"g;fg cf}+;Ln] dnfO{ lgzf; eP/
   d k|no–j]bgfn] pk|m]F Û
   d"v{x?n] dnfO{ To; a]nf l7ª\u'/f xfn]/ /fv] Û
   d t"kmfg;Fu Ps lbg uLt ufpg yfn]sf] lyPF,
   dnfO{ a'h|'ux?n],
   /fFrL k7fOlbP Û
   d cfk"mnfO{ Ps lbg d/]sf] ;Dem]/
   nDk;f/ lyPF,
   Ps ;fyLn] a];/L lrdl6lbP
   / eg], æP kfun t]/f] df;' cem d/]sf] 5}g ÛÆ
   o:tf s'/f eP ;fn, ;fn Û
   kfun 5' ;fyL Û
   o:t} 5 d]/f] xfn Û

ª= d}n] gjfasf] dlb/fnfO{ v"g eg]sf] 5',
   l5d]sL /08LnfO{ nfz eg]sf] 5' Û
   /fhfnfO{ u/La,
   l;sGb/nfO{ d}n] ufnL lbPsf] 5' Û
   dxfTdf egfpFbfsf] lgGbf u/]sf] 5' Û
   gu0o JolQmnfO{, t/,
   ;ftf}+ cf;dfg;Dd,
   tf/Lkmsf] k'ndf r9fPsf] 5',
   ltd|f dxfkl08t, d]/f] dxfd"v{ Û
   ltd|f] :ju{, d]/f] g/s Û
   ltd|f] ;'g, d]/f] kmnfd
   ;fyL Û ltd|f] wd{ d]/f] kfk Û
   hxfF ltdL cfk"mnfO{ rnfs ;DemG5f},
   pxfF d b]V5' ltdLnfO{ lans'n nf6f Û
   ltd|f] pGglt, d]/f] cjglt,
   o:t} 5 df]ndf]nfOsf] pn6–kn6,
   ;fyL Û
   ltd|f] ljZj, d]/f] afn Û
   h?/ ;fyL Û d lans'n rGb|fxt 5'
   rGb|fxt,
   o:t} 5 d]/f] xfn Û

r= d cGwfnfO{ b'lgofFsf] cu'jf b]Vb5',
   u'kmf–tk:jLnfO{ eu'jf b]Vb5',
   ldYofsf d~r r9]sfnfO{
   sfnf g6'jf b]Vb5' Û
   ljkmnnfO{ ;kmn b]Vb5' Û
   k|ultnfO{ cult b]Vb5' Û
   of x'Fnf d} P]Frftfgf Û
   of x'Fnf d} bLjfgf Û
   ;fyL Û d} bLjfgf Û
   5= lgn{Hh g]t[Tjsf] gL/; /;gfsf]
   /08Lsf] gfr x]/ Û
   hg–clwsf/sf] 8F8fNgf]sf] efFr x]/ Û
   ha eFu]/–6fps] 5fkfsf] sfnf] ldYofn]
   d]/f] ljj]s–jL/nfO{
   hfnL em'7n] nnsf5{
   ta x'G5g\ d]/f ufnf /ftf ;fyL Û
   ;Ns]sf] uf]nem}+ /ftf Û
   ha lgd'vf b'lgofF sfnf] hx/ lkpFb5,
   lkpF5 sfgn],
   / cd[t elg7fg]/,
   / d]/f cfFvfcufl8, ;fyL Û
   ta x'G5g\ 7f8f d]/f /f}+, /f}+
   uu{gsf ;k{s]z em}+, d]/f lh:SofOPsf
   /f}+, /f}+ Û
   ha af3n] d[u vfg cfF6]sf] b]V5', ;fyL Û
   of 7"nf] df5fn] ;fgf],
   ta d]/f dsf{Psf x•Ldf klg bwLlrsf] cfTdfsf]
   eoª\s/ an k;]/, af]Ng vf]Hb5, ;fyL Û
   ta s8s8spF5g\ d]/f aQL; bGt] aËf/f,
   b'j} Û
   h:tf] eLd;]gsf bfFt Û
   clg,
   k|sf]ksf] nfn–nfn cfFvfsf 8Nnf,
   kmgSs 3'dfP/ Ps 8ann], d
   of] cdfgjsf] dfgjhut\nfO{,
   Ps cfuf]sf] nKsfn] em}+ x]b{5', ;fyL Û
   clk|mG5g\ d]/f snk'hf{,
   vnqn, vnan Û
   t"kmfg x'G5 d]/f] ;f; Û
   ljs[t x'G5 d]/f] r]x/f Û
   aGb5 d]/f] lbdfu, ;fyL Û
   a8jfgnem}+, a8jfgnem}+ Û
   d jg vfg] cfuf] em}+ ax'nf x'G5' Û
   ax'nf, ;fyL Û
   sfFr} lgn"F em}+ ljZjljzfn Û
   h?/ ;fyL Û
   d ;'Gb/–rsf]/, c;'Gb/–kmf]/ Û
   sf]dn–qm"/
   lrl8of, :juf{lUg–rf]/
   t"kmfg–k'q Û
   kfun Hjfnd'vLsf] pb\uf/
   eoª\s/ JolQmTjkfn Û
   h?/, ;fyL Û
   ;Gs] duh 5', ;Gs] Û
   o:t} 5 d]/f] xfn Û
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]