Social Studies and Office Practices Question Paper | KHARIDAR THIRD PAPER | Exam held on 2074/03/31

DR Gurung
LOK SEWA AAYOG
राज पत्र अंकित द्वितीय श्रेणी, अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह, खरिदार वा सो सरह पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा
Written Examination [लिखित परिक्षा]
Date: 2074-03-31
Paper: Third
Full Mark: 100
Time: 2 hrs 30 minutes
Subject (विषय): Social Studies and Office Practices (सामाजिक अध्ययन तथा कार्यालय संचालन)
DOWNLOAD PDF | Question Paper | Written Exam | Social Studies and Office Practices | Kharidar Third Paper | Held on 2074/03/31
प्रत्येक Section को उत्तर छुट्टाछुट्टै उत्तरपुस्तिकामा लेख्नु पर्नेछ। अन्यथा उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अंग्रेजी दुवै हुनेछ।
Section 'A'
तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer of the following questions.) [40 Marks]

1. नेपाली जनजीवनमा भौगोलिक वातावरणको प्रभावका सम्बन्धको संक्षिप्त चर्चा गर्नुहोस्। (Briefly describe the impact of geographical environment in Nepalese livelihood.) [5]

2. नेपालको राजनैतिक विभाजनको आधार र महत्वबारे संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गर्नुहोस्। (Briefly explain the importance and basis of political division of Nepal.) [5]

3. काठमाण्डौ तराई द्रुतमार्ग (Fast Track) को बारेमा संक्षिप्त जानकारी दिनुहोस्। (Briefly present an introductory remark on Kathmandu-Terai Fast Track.) [5]

4. नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक विकृतिहरुको निराकरणका प्रमुख उपायहरु बारे लेख्नुहोस्। (State what are the possible remedies to eliminate the major social evils in the context of Nepal.) [5]

5. नेपालमा स्वदेश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवाहरुको विदेश पलयान रोक्न के गर्नु पर्ला? (What can be done to create employment opportunities in Nepal to stop youths from going abroad. Explain your views. [5]

6. असल समाजको निर्माणमा द्वन्दको आवस्यकता पर्छ वा पर्दैन? उदाहरण सहित लेख्नुहोस्। (Is there any necessary of conflict to build the good society or not? Justify with your answer. [5]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write long answer of the following questions.)

7. संघिय शासन व्यवस्थाका सवाल र दूर्वल पक्षहरु बारे चर्चा गर्नुहोस्। (Mention the strength and weakness of federal Governance system.) [10]

Section 'B'
तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer of the following questions.) [30 Marks]

8. वातावरण व्यवस्थापनका लागि सरकारी, निजीक्षेत्र र सामुदायिक संगठनहरुको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्? (Explain the role of Government, private sector and social organizations for the environmental management?) [5]

9. मध्यपान भनेको के हो? यसबाट समाजमा पर्ने असरहरु बारे उल्लेख गर्नुहोस्। (What is alcoholism? What are it's effects in society?) [5]

10. नेपालमा कति प्रकारका जलवायु पाइन्छन्? उल्लेख गर्नुहोस्। (How many types of climate found in Nepal? Explain it.) [5]

11. नेपाल सरकारले हालै संचालनमा ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको आवश्यकता र महत्वको बारेमा संक्षेपमा लेख्नुहोस्। (Briefly highlight the importance and need of the National Health Insurance Program recently introduced by the Government of Nepal.) [5]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write long answer of the following questions.)

12. नेपालको जनसंख्याको वार्षिक बृद्दीदर हालैको वर्षहरुमा क्रमश: घट्दै जानको कारणहरु विश्लेषण गर्दै यसबाट मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा परेका सकारात्मक र नकारात्मक असरहरुको बारेमा विवेचना गर्नुहोस्। (Critically examine the reasons behind the gradual decline of the population growth rate in Nepal in recent years. Also describe the potential positive and negative effects of such situation in Nepal's social and economic sectors.) [10]

Section 'C'
तलका प्रश्नहरुको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write short answer of the following questions.) [30 Marks]

13. संगठनमा चिठीपत्र दर्ता र चलानी किन आवश्यक छ? खुलाउनुहोस्। (Why is the registration (Darta) and processing (Chalani) of documents required in organization? Explain.) [5]

14. कार्यमूलक लेखपरिक्षण भनेको के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको सार्वजनिक निकायमा यसको प्रयोग बारे लेख्नुहोस्। (What do you mean by performance audit? Describe the use of performance audit in Nepalese organization?) [5]

15. नेपालको सन्दर्भमा बजेट तर्जुमाका चरणहरु उल्लेख गर्नुहोस्। (Mention the various steps of budget formulation in the context of Nepal.) [5]

16. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कार्यालय व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिको महत्वको बारेमा लेख्नुहोस्। (Explain the importance of office management and information technology in public service delivery.) [5]

तलको प्रश्नको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। (Write long answer of the following questions.)

17. निजामती कर्मचारीलाई दिन सकिने विभागीय सजायको बारेमा उल्लेख गर्दै विशेष सजाय दिनुभन्दा अघि पुरा गर्नु पर्ने कार्यविधिको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस्। (Mentioning the departmental actions liable for civil service personnel. Write about the procedures required to be completed before special departmental action against the civil service personnel.) [10]
View the question paper of Written Exam 2074/03/31 Social Studies and Office Practices | 2074/03/31 | KHARIDAR THIRD PAPER | 2074
Kharidar Third Paper Social Studies and Office Practices Question Paper 2074-03-31

Kharidar Third Paper Social Studies and Office Practices Question Paper 2074-03-31

::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
Written Examination Kharidar Third Paper Question Papers 2074
Solution Of Question Paper Social Studies and Office Practices 2074 Kharidar 3rd Paper
Exam Papers Of Lok Sewa Aayog 2017
2074 Question Papers Lok Sewa Aayog Nepal
View and download PDF File Social Studies Office Practices Question Kharidar Third Paper 2074
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]