Compulsory Nepali Question Paper | 2075 [2019] | RE-106DP | SEE

DR Gurung

SEE - 2075 (2019)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
(New Course - नयाँ पाठ्यक्रम)
Time: 2hrs. 15 minutes
Full Marks: 75

DOWNLOAD PDF | SEE Compulsory Nepali | Question Paper | 2075/2019
Also Check:
Check and Download | All Question Papers Of SEE | 2075/2019
१. समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। [२]
समूह ''
समूह ''
हिफाजत
घमण्ड
बर्को
संलग्न
अभिमान
हाउगुजी
क्लेश
मजेत्रो
जतन
दु:ख
२. कोष्ठकबाट मिल्ने शब्द छानी खाली ठाउँमा भर्नुहोस्।  [२]
(क) .......... अनेकार्थी शब्द हो। (खोटो, फोटो, भोटो)
(ख) 'आदि' को विपरीतार्थी शब्द .......... हो। (आधा, अन्त्य, सुरु)
(ग) 'पालि-पालि' .......... शब्द हुन्। (अनेकार्थी, पर्यायवाची, श्रुतिसमभिन्नार्थी)
(घ) हावाको पर्यायवाची शब्द। ......... होइन। (अमिर, समीर, पवन)

३. अर्थ स्पस्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्।  [२]
हात्तीको मुखमा जिरा, टलक्क। 

४. 
(क) तलका शब्द समूहबाट शुद्द शब्द चिनेर लेख्नुहोस्।  [१]
(अ) i) शंसोधन      ii) संसोधन      iii) संशोधन      iv) शंशोधन
(आ) i) उद्दण्ड      ii) उद्दन्ड       iii) उद्दंड       iv) उद्दङ्ड

(ख) तलको वाक्यलाई शुद्द पारी लेख्नुहोस्।  [२]
उसले भन्यो, आज दाई मा सित पढ्नुहुन्छ।

See More:- 

Check and view SEE Compulsory Nepali Question Paper of 2075/2019:

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019

SEE Compulsory Nepali Question Paper 2075/2019
DR Gurung
A Learner (अज्ञान जस्तो ठूलो शत्रु अरु केही छैन।) 🙏🙏
Comments
First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] image_url [/image]

To add a code block:
[code] your_code [/code]

To add a quote:
[quote] your_quote [/quote]

To add a link:
[link] your_link_text | link_url [/link]