Economics New Course | Grade XI | Exam Paper 2075 [2018] | Sub. Code: 126-A | NEB

NATIONAL EXAMINATIONS BOARD [NEB]
Economics [New Course] - Class 11 (Grade XI)
Examination - 2075 (2018)
Regular Students | Subject Code: 126 ‘A’
Time - 3 hrs
Full Marks - 100
DOWNLOAD PDF | of Exam Paper | Economic New Course
 | Code - 126'A' | Class 11 (Grade XI) | 2075 [2018] NEB
Also Check:
Download | All Question Papers | Faculty Of Management | Grade XI | 2075 [2018] | NEB
विधार्थीहरुले सकेसम्म आफ्नै शब्दमा उत्तर दिनुपर्नेछ। दायाँ किनारमा दिइएको अङ्कले पूर्णाङ्क जनाउँदछ।
Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable. The figures in the margin indicate full marks.
समूह 'क' Group 'A'

सबै प्रश्नहरुको उत्तर दिनुहोस्। (Attempt all questions): [10+5+5x2=25]

1. मागको नियमको व्याख्या गर्नुहोस्। किन मूल्य घट्दा माग बढ्न पुग्छ? (Explain the law of demand. When price decreases demand increases, why?) [4+4=10]

2. श्रमको विशेषताहरुको व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the features of labour.) [5]
अथवा (Or)
रबिन्सको अर्थशास्त्र सम्बन्धी परिभाषाको विशेषताहरु व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the features of Robbins' definition of economics.)

3. मार्शलको अर्थशास्त्रको परिभाषा सम्बन्धी कुनै चार वटा आलोचनाहरु लेख्नुहोस्। (Write any four criticism of Marshalls definition of economics.) [2]

4. यथार्थ र आदर्श अर्थशास्त्र विचको कुनै दुई भिन्नता लेख्नुहोस्। (Write any two differences between positive and normative economics.) [2]

5. पूँजीको कुनै चारवटा विशेषताहरु लेख्नुहोस्। (Write any four features of capital.) [2]

6. कूल राष्ट्रिय उत्पादन भनेको के हो? (What is Gross National Product?) [2]

7. पूर्तिमा बृद्दि भनेको के हो? (What is increase in supply?) [2]

समूह 'ख' Group 'B'

कुनै चार प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। Attempt any four questions. [4x5=20]

8. बेरोजगारका किसिमहरुको व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the types of unemployment.)

9. पूँजी निर्माण कार्य प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the process of capital formation.)

10. नेपालमा गरिबी घटाउने उपायहरुबारे छलफल गर्नुहोस्। (Discuss the measure of poverty reduction in Nepal.)

11. नेपालको आर्थिक विकासमा मानव श्रोतको महत्वबारे वर्णन गर्नुहोस्। (Explain the importance of human resource in economic development of Nepal.)

12. नेपालको वर्तमान योजनाको उद्देश्य र रणनीतिहरुबारे वर्णन गर्नुहोस्। (Describe the objectives and strategies of current plan of Nepal.)

समूह 'ग' Group 'C'

कुनै पाँच प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। (Attempt any five questions): [5x5=25]

13. नेपालको आर्थिक विकासमा विदेशिक रोजगारको व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the importance of foreign employment in economic development of Nepal.)

14. नेपालको आर्थिक विकासमा जलश्रोतको भूमिका बारे वर्णन गर्नुहोस्। (Explain the role of water resources in economic development of Nepal.)

15. वनविनाशका कारणहरुबारे वर्णन गर्नुहोस्। (Explain the causes of deforestation.)

16. नेपालको कृषिको विशेषताहरुको व्याख्या गर्नुहोस्। (Explain the features of Nepalese Agriculture.)

17. नेपालमा मझौला तथा ठूला उधोगहरुको महत्वबारे वर्णन गर्नुहोस्। (Describe the importance of medium and large scale industry in Nepal.)

18. नेपालमा यातायातका समस्याहरुबारे व्याख्या गर्नुहोस्। (Describe the problems of transportation in Nepal.)

समूह 'घ' Group 'D'

कुनै पाँच प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नं. १९ अनिवार्य छ। (Attempt any five questions. Question No. 19 is compulsory.) [10+4x5=30]

19. अर्थशास्त्रमा परिमाणात्मक विश्लेषणको आवश्यकताबारे व्याख्य गर्नुहोस्। (Explain the need of quantitative analysis in economics. [2+4+4=10]

20. मध्यक निकाल्नुहोस्। (Calculate mean). [5]
ज्याला (Wage)
0-100
100-200
200-300
300-400
400-500
श्रमिक सङ्ख्या (No. of workers)
4
12
16
10
8
21. चतुर्थाम्स विचलन निकाल्नुहोस् (Calculate quartile deviation): [5]
प्राप्तांक (Marks)
50
60
70
80
90
विधार्थी संख्या (No. of students)
2
4
8
4
1
22. दिइएको माग र पूर्ति फलनबाट सन्तुलित मूल्य र मात्रा पत्ता लगाउनुहोस्। (Find the equilibrium price and quantity from the given demand and supply functions.)  [5] 
Q= 400 - 4p and Q= 6p - 10
23. विन्दुहरू (२, २) र (-२, ५) जोड्ने रेखाको समीकरण पत्ता लगाउनुहोस्। (Find the equation of a line joining the points (2, 2) and (-2, 5). [5]

24. म्याट्रिक्स विधि प्रयोग गरी समाधान गर्नुहोस्। (Solve by using matrix method.) [5]
3x+5y=25
2x+3y=16 
View Exam Paper 2075 [2018] | Grade XI | Economics New Course | Subject Code. 126'A' | NEB
NEB Class 11/Grade XI Economics New Course Question Paper 2075-2018

NEB Class 11/Grade XI Economics New Course Question Paper 2075-2018

NEB Class 11/Grade XI Economics New Course Question Paper 2075-2018
::::::::::::::::::::
Search Terms:
::::::::::::::::::::
NEB Class 11 Questions Collection 2075-2018
Solution Of Economics New Course Subject Code: 126'A' Class 11 Grade XI 2075-2018
Exam Papers of Class 11 Grade XI Economics New Course Subject Code: 126'A' 2075-2018
Economics New Course Subject Code: 126'A' Exam Papers Download 2018
Download Exam Papers Of Class 11 Economics New Course Subject Code: 126'A'
Find Exam Papers and Solution Of Economics New Course Subject Code: 126'A' Class 11 

0 Response to "Economics New Course | Grade XI | Exam Paper 2075 [2018] | Sub. Code: 126-A | NEB"

Post a Comment

First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.