SEE - 2075 (2019)
COMPULSORY NEPALI (अनिवार्य नेपाली)
(New Course - पुरानो पाठ्यक्रम)
GE-105'OLD COURSE'
Time: 2hrs. 15 minutes
Full Marks: 75

DOWNLOAD PDF | SEE Compulsory Nepali | Question Paper | GE-105'OLD COURSE' | 2075/2019
Also Check:
Solved Question Paper of SEE Compulsory English Question Paper 2075/2019 - re-101-dp
Also Check:
Check and Download | All Question Papers Of SEE | 2075/2019
१. समूह 'क' मा दिइएका शब्दका अर्थ समूह 'ख' बाट पहिचान गरी जोडा मिलाउनुहोस्। [४]
समूह ''
समूह ''
लिपिबद्ध
प्रबन्धक
वैभव
प्रतिलिपि
माटो
नियन्त्रण
पँधेरो
घरको माथिल्लो तला
अहङ्कार
संस्थापक
व्यवस्थापक
सम्पत्ति
काबु
पानीघाट
बुइँगल
खेतबारी

अभिमान

बन्दोबस्त
लेखिएको
२. खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द भर्नुहोस्।  [३]
(क) .......... अनेकार्थी शब्द हो। (कोष, जङ्गी, पल्लव)
(ख) 'आस्तिक' को विपरीतार्थी शब्द .......... हो। (धर्मात्मा, आशावादी, नास्तिक)
(ग) 'हावा' शब्दको पर्यायवाची शब्द .......... होइन। (समिर, अमिर, पवन)
(घ) .......... श्रुतिसमभिन्नार्थी शब्द हुन्। (दाल-भात, मान-दान, दिन-दीन)
(ङ) 'सुर' शब्दको अर्थ .......... होइन। (असुर, देवता, ईश्वर)
(च) 'सुर्य' को पर्यायवाची शब्द .......... हो। (रवि, निशा, शशी)

See More:-Note 
:- If you need 2076/2019 SEE/Grade 10 Compulsory Nepali Subject Code: GE-105-OLD COURSE Question paper in PDF File, please post your email address in "Comment Box" below. :)
Check and view SEE Compulsory Nepali ge-105-old course Question Paper of 2075/2019:0Comments

First of all, thank you for taking the time to read my blog. It's much appreciated! If you would like to leave a comment, please do, I'd love to hear what you think!

Suggestions and/or questions are always welcome, either post them in the comment form or send me an email at drgurung82@gmail.com.

However, comments are always reviewed and it may take some time to appear. Always keep in mind "URL without nofollow tag" will consider as a spam.

To add an image:
[image] url_image [/ image]

To add code:
[code] code [/ code]

To add a quote:
[quote] quote [/ quote]

Previous Post Next Post